Przetarg

„Remont siedmiu balkonów, ganku, werandy, drewnianych elementów elewacji oraz rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku „Hotel pod Kazimierzem” w Ojcowie”

05-08-2021, 16:28

Dane kontaktowe

Ojcowski Park Narodowy
Ojców ,32-045 Sułoszowa
tel. 12 389 20 05
e-mail: opnar@pro.onet.pl
http:// www.ojcowskiparknarodowy.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont siedmiu balkonów, ganku, werandy, drewnianych elementów elewacji oraz rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku „Hotel pod Kazimierzem” w Ojcowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy

1.3.) Oddział zamawiającego: OPN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122457363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojców

1.5.2.) Miejscowość: Sułoszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-045

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 389 20 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opnar@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojcowskiparknarodowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont siedmiu balkonów, ganku, werandy, drewnianych elementów elewacji oraz rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku „Hotel pod Kazimierzem” w Ojcowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1194fc5d-f048-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00138838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=kr5num4hf3285r9wcatu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna będzie odbywała się przy pomocy standardowej procedury związanej z portalem ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIR. .262.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont zewnętrznych elementów drewnianych obiektu wraz z wymiana rynien w zabytkowym budynku Hotel pod Kazimierzem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jet:
Cena
Okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Złożenie oferty przez Wykonawcę na druku wskazanym przez Zamawiającego jest jednocześnie spełnieniem warunku niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub w wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz robót budowlanych zawierający spis wykonania minimum dwóch tożsamych robót budowlanych,
Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 200 000,00zł
Wzór wykazów o których mowa powyżej stanowi załącznik do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczanie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 PZP
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust 1 PZP
Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie art 117 ust 4 PZP
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (Słownie dwa tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z działem Dział XVII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Ojców 9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane