Przetarg

„Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczenia różnego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”.

21-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Róż 2,07-200 Wyszków
tel. 297 420 750
fax. (029) 742 25 10
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 626042-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczenia różnego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 55066846200000, ul. Róż  2 , 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 420 750, e-mail starostwo@powiat-wyszkowski.pl, faks (029) 742 25 10.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-wyszkowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem poczty lub kurierem
Adres:
Starostwo Powiatowe ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczenia różnego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”.
Numer referencyjny: Sz.272.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 1. Tablice rejestracyjne należy wykonać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546).2. Wykonawca jest zobowiązany, w zakresie przedmiotu zamówienia, przestrzegać zapisów następujących aktów prawnych:a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie art. 75a, tj. spełniania wymagań dotyczących produkowania tablic rejestracyjnych; b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie Rozdziału 6 – Tablice rejestracyjne; c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546). W szczególności w zakresie Rozdziału 4 - Wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badaniad. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751). e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 547).f. Inne przepisy prawa niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem, wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych w ilościach około:1 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa kpl. 12 300 2 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa szt. 1 300 3 Samochodowa zwyczajna jedno- i dwurzędowa kpl. 100 4 Samochodowa zwyczajna dwurzędowa szt. 100 5 Samochodowa indywidualna jednorzędowa kpl. 10 6 Samochodowa indywidualna jedno- i dwurzędowa kpl. 10 7 Samochodowa zabytkowa jednorzędowa kpl. 20 8 Samochodowa zabytkowa jedno- i dwurzędowa kpl. 20 9 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa kpl. 100 10 Samochodowa tymczasowa jedno- i dwurzędowa szt. 20 11 Motocyklowa zwyczajna szt. 1 100 12 Motocyklowa indywidualna szt. 5 13 Motocyklowa zabytkowa szt. 5 14 Motocyklowa tymczasowa szt. 20 15 Motorowerowa zwyczajna szt. 300 16 Samochodowa jednorzędowa zmniejszona kpl. 10017 Zwyczajna samochodowa i tablica indywidualna dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem (jednorzędowa i dwurzędowa) kpl. 10 18 Tablica zwyczajna samochodowa zmniejszona dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem kpl. 5 19 Tablica zwyczajna motocyklowa i ciągnikowa (dwurzędowa) dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem szt. 5 20 Tablica zwyczajna motorowerowa (dwurzędowa) dla pojazdu elektrycznego szt. 5 21 Profesjonalna tablica rejestracyjna samochodowa (jednorzędowa i dwurzędowa) kpl. 5 22 Profesjonalna tablica rejestracyjna motocyklowa (dwurzędowa) szt. 5 23 Profesjonalna tablica rejestracyjna motorowerowa (dwurzędowa) szt. 5 oraz - protokolarny odbiór oraz fizyczne zniszczenie i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do złomowania. 4. Odebrane tablice rejestracyjne podlegają zniszczeniu przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór tablic do zniszczenia, nastąpi własnym transportem Wykonawcy i na własny koszt w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego. 5. Wykazane ilości tablic rejestracyjnych mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. Ilości poszczególnych tablic mogą ulec obniżeniu/zwiększeniu. Zamawiana ilość tablic uzależniona będzie od wielkości zapotrzebowania w związku z powyższym, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezamówienia całej ilości oraz wszystkich rodzajów tablic.6. Tablice będą dostarczane Zamawiającemu na podstawie ilości określonych w zamówieniu przesłanym Wykonawcy drogą elektroniczną, faksem, za pomocą e-maila lub zgłoszonych telefonicznie.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w następujących terminach: a. tablic rejestracyjnych, w terminie do 7 dni kalendarzowych (zgodnie ze złożoną ofertą), od dnia złożenia zamówienia; w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. b. tablic rejestracyjnych – wtórników, indywidualnych, zabytkowych, profesjonalnych i dodatkowych (trzecia tablica rejestracyjna) w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia za pomocą zamówienia elektronicznego; w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Termin dostawy tablic rejestracyjnych oraz termin dostawy – wtórników, tablic indywidualnych, zabytkowych, profesjonalnych i dodatkowych (3 tablica rejestracyjna), stanowią kryteria oceny ofert, w związku z powyższym Zamawiający przyznawać będzie punkty w zależności od zadeklarowanej przez wykonawcę liczby dni realizacji zamówienia.8. Odbiór jakościowy każdej dostarczonej partii tablic, odbywać się będzie w dacie faktycznego wprowadzenia poszczególnej partii do rejestracji pojazdów. Jeżeli w trakcie wprowadzenia tablic do rejestracji Zamawiający ujawni wady jakościowe, ilościowe, tablice inne niż zamówione, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z żądaniem wymiany wadliwych tablic, bądź uzupełnieniem tablic brakujących. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany, uzupełnienia w terminie 48 godzin od chwili pisemnego powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym produkcję, załadunek, dostawę, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, odbiór z siedziby Zamawiającego tablic do złomowania, złomowanie, utylizację i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia). Wykonawca na własny koszt i ryzyko będzie dostarczał i odbierał tablice do siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.10. W przypadku zmiany, w trakcie trwania umowy, przepisów prawa wymienionych w pkt 3. niniejszego rozdziału, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać tablice rejestracyjne, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych.11. Dostarczane tablice winny być opakowane w folię, w paczkach po 25 kpl., z czytelnym opisem numeru serii, numerami kolejnymi oraz rodzajem tablic.12. Wykonawca powinien udzielić minimum 3 letniej gwarancji na wykonane tablice rejestracyjne, liczonej od dnia wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi pojazdu. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w dostawie tablic wymienią wadliwe wyroby i na swój koszt dostarczą do siedziby Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia.13. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie wg cen jednostkowych netto zawartych w formularzu cenowym z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych. Ceny jednostkowe netto wyszczególnione w ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.Klauzule społeczne:1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę wykonującą czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy listę osób/y wykonujących wskazane czynności. 3. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanej osoby, Wykonawca lub Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną umowę o pracę wskazanego pracownika.

II.5) Główny kod CPV: 30195000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262670-8
44423400-5
31523200-0
31523200-0
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość tych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzanego przez Marszałka właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy, wymagane przepisami ustawy art. 75 a do art. 75 ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm.).Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności musi dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych o wartości łącznej nie niższej niż 100.000,00 zł. brutto.Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie wykazu wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane należycie.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jeden Wykonawca lub podmiot musi wykazać się doświadczeniem opisanym w pkt 3a.UWAGA: w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej wymienionych dowodów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1990 ze zm.), prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy; 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te były wykonywane z załączeniem dowodów określających czy usługi te były wykonywane należycie wg załącznika Nr 5 do SIWZ;Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty (sporządzonej na załączniku Nr 1 do SIWZ) należy dołączyć:- oświadczenia wymienione w rozdziale VI SIWZ;- kosztorys ofertowy sporządzony na zał. Nr 3 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia-dostaw tablic rejestracyjnych10,00
termin realizacji zamówienia-dostaw tablic rejestracyjnych-wtórników, indywidualnych itp.30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły dotyczyć jedynie:1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT,2) zmiany osób lub podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:a) zdarzeń losowych;b) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH