Przetarg

„Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych” w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie”

02-12-2022, 05:59

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. B. GŁOWACKIEGO W KRASNYMSTAWIE
ul. Sobieskiego 5,22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 30 65
fax. 82 576 30 61
e-mail: sekretariat-glowacki.p9@wp.pl
http:// http://www.zs2krasnystaw.edu.pl/index.php

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych” w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. B. GŁOWACKIEGO W KRASNYMSTAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 576 30 65

1.5.8.) Numer faksu: 82 576 30 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat-glowacki.p9@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs2krasnystaw.edu.pl/index.php

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych” w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b40aaf79-71bd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00471744/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b40aaf79-71bd-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - sekretariat-glowacki.p9@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Aneta Przybyła , tel. 82 576 30 65,
email: sekretariat-glowacki.p9@wp.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
* specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
* format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
* oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
* integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
* Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
* Mozilla Firefox od wersji 15,
* Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik do SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679” zostały szczegółowo opisane w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679” oraz ograniczenia stosowania zostały szczegółowo opisane w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS.2.262.12.4.Sz.VII.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 66000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maszyny i urządzenia warsztatowe:
1) Szafka narzędziowa/wózek narzędziowy - szt 2
2) Szlifierka kątowa szt 2
3) Miernik szt 1
4) Wiertarka udarowa szt 5

4.2.5.) Wartość części: 16000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44512930-0 - Skrzynki narzędziowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
II. Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane w następujący sposób:
• dostawa w terminie do 7 dni od podpisania umowy – 40 pkt
• dostawa w terminie do 14 dni od podpisania umowy – 30 pkt
• dostawa w terminie do 21 dni od podpisania umowy – 20 pkt
• dostawa w terminie do 28 dni od podpisania umowy – 10 pkt
• dostawa powyżej 28 dni od podpisania umowy – 0 pkt
W sytuacji kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu realizacji usługi, oferta Wykonawcy w powyższym
kryterium otrzyma zero (0) punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną
na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = PC + Pt
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
Pt - ilość punktów za kryterium „Termin dostawy"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Instalacja sprężonego powietrza - szt 1

4.2.5.) Wartość części: 58000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42123400-1 - Sprężarki powietrza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39721321-8 - Sprężarkowe osuszacze powietrza

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
II. Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane w następujący sposób:
• dostawa w terminie do 7 dni od podpisania umowy – 40 pkt
• dostawa w terminie do 14 dni od podpisania umowy – 30 pkt
• dostawa w terminie do 21 dni od podpisania umowy – 20 pkt
• dostawa w terminie do 28 dni od podpisania umowy – 10 pkt
• dostawa powyżej 28 dni od podpisania umowy – 0 pkt
W sytuacji kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu realizacji usługi, oferta Wykonawcy w powyższym
kryterium otrzyma zero (0) punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną
na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = PC + Pt
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
Pt - ilość punktów za kryterium „Termin dostawy"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Narzędzia specjalistyczne do wykonywania napraw podzespołów pojazdów i maszyn rolniczych/ piaskarka - szt 1

4.2.5.) Wartość części: 7000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144440-4 - Piaskarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
II. Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane w następujący sposób:
• dostawa w terminie do 7 dni od podpisania umowy – 40 pkt
• dostawa w terminie do 14 dni od podpisania umowy – 30 pkt
• dostawa w terminie do 21 dni od podpisania umowy – 20 pkt
• dostawa w terminie do 28 dni od podpisania umowy – 10 pkt
• dostawa powyżej 28 dni od podpisania umowy – 0 pkt
W sytuacji kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu realizacji usługi, oferta Wykonawcy w powyższym
kryterium otrzyma zero (0) punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną
na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = PC + Pt
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
Pt - ilość punktów za kryterium „Termin dostawy"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa w ust. 4, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w ust. 4, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej
oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu
płatności, w szczególności w przypadku:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły
przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem
zabezpieczeń antyterrorystycznych,
4) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania
umowy,
5) braku na rynku przedmiotu zamówienia spowodowanych pandemią COVID-19.
2. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie w posiadanie interpretacji
podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w
sposób nie budzący wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy polegającą na zmianie stawki podatku
VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota
netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy za zgodą stron
nie daje żadnej ze stron skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.