Przetarg

Remont dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

15-04-2022, 11:29

Dane kontaktowe

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1,72-100 Goleniów
tel. 914698200
fax. 914698298
e-mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl
http:// www.goleniow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914698200

1.5.8.) Numer faksu: 914698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d73ad106-bc89-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023830/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy
Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/
4.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:
https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z
www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w
punkcie 3. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postępowaniu.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie
pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
8.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 I nowsze wersje, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.
2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na
.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
- Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1,: e-mail: abi@goleniow.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat)
natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres
przechowywania 10 lat);
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.18.2022.KJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie”, w tym
wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
a) prace demontażowe w obrębie remontowanych połaci;
b) przygotowanie istniejącego podłoża do montażu papy nawierzchniowej;
c) montaż papy nawierzchniowej (1 warstwa);
d) wymiana wewnętrznych wpustów dachowych;
e) montaż 7 szt. kominków odpowietrzających na połaci nr 3;
f) wymiana rynien i rur spustowych na połaciach nr 4 i 5;
g) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją wylotów rur spustowych odwodnienia połaci nr 3;
h) wykonanie obróbek blacharskich kominów, ścian, attyk itp.;
i) wykonanie nowych czap kominowych nr K1, K2, i K6 oraz renowacja pozostałych;
j) renowacja istniejących drabin dachowych (3 szt.) oraz montaż nowej drabiny zapewniającej dostęp na połać nr 2 (1 szt.);
k) uszczelnienie świetlików dachowych (2 szt.);
l) ponowny montaż zdemontowanych urządzeń (klimatyzatory, anteny itp.);
m) wymiana poziomej instalacji odgromowej;
n) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.
3. Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty (C) 60 punktów
2) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) 40 punktów
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.
W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):
W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Wartość punktowa „C” = Cmin/ Cbad x Max(C)
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 60 pkt)
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.
Ad 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G):
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawiony niżej wzór w oparciu o zaoferowany okres gwarancji i rękojmi,
który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ):
Wartość punktowa (G) = Gbad / Gmax x Max (G)
gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
Max(G) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (tj. 40 pkt)
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.
Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi
wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak
wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 36 miesięcy, za które
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
Łączna wartość punktowa= wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ. 2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. obejmujące swoim zakresem
remont lub/i przebudowę dachu o pokryciu papowym o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 złotych łącznie z podatkiem
VAT za każdą robotę.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) osoby, które, przed
dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w
oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania–
zgodnie z załącznikiem nr 3A do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania odpowiednio na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ;
2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3A
do SWZ) i potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2A do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z z ofertą:
a) formularz ofertowy przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy);
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
e) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt
13.2.4 ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.4 SWZ,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowych postanowieniach umowy,
które stanowią załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z wykonaniem pokryć dachowych papą.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.