Przetarg

Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)

14-04-2022, 15:43

Dane kontaktowe

Gmina Brzeg Dolny
Kolejowa 29,56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/ 3195 117
e-mail: um@brzegdolny.pl
http:// www.brzegdolny.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeg Dolny

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71/ 3195 117

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9995e944-bbeb-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029925/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Rajzer,
- w sprawie procedury zamówienia – Anna Mielcarek.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usługi) oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający wskazuje, że niewłaściwe jest drukowanie pliku elektronicznego, jego podpisywanie podpisem tradycyjnym, następnie skanowanie, podpisywanie podpisem elektronicznym i tak przesyłanie do Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z obecną linią orzecznictwa, uzna co prawda tak złożoną ofertę, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w ust. 6, natomiast tak sporządzane oferty niepotrzebnie zwiększają wielkość przesyłanych plików i utrudniają dalszą pracę z nimi. Właściwszym sposobem przygotowania oferty jest następujący:
1) Wykonawca powinien przygotować plik elektroniczny (np. tylko formularz oferty, lub wszystkie dokumenty w jednym pliku) gotowy do podpisu elektronicznego (zamawiający wskazuje, że optymalnym rozszerzeniem jest PDF);
2) Wykonawca powinien skorzystać z zewnętrznych narzędzi do złożenia podpisu elektronicznego, a jeśli takich nie posiada, powinien skorzystać z wbudowanego narzędzia ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany), podpisując każdy przygotowany plik, który wymaga podpisu elektronicznego;
3) Po podpisaniu wszystkich plików, które tego wymagają i zebraniu pozostałych dokumentów składających się na ofertę, powinien je spakować do jednego archiwum, a dopiero później takie archiwum zaszyfrować, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, https://www.brzegdolny.pl/, adres poczty e-mail:um@brzegdolny.pl tel.: 71/3195117;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu poczty e-mail: iod.um@brzegdolny.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym:
 na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków:
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
 ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
 ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym”
Zakres przedmiotu zamówienia – część 1 zamówienia:
1) Obiekt objęty termomodernizacją położony jest przy ulicy Mickiewicza 2 w Brzegu Dolnym na działce nr: 96/4, AM-37, obręb Brzeg Dolny, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 08.09.2020 r. (zgłoszenie stało się ostateczne - Starostwo Powiatowe w Wołowie nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia.) Realizacja przedsięwzięcia obejmuje termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 2 w Brzegu Dolnym.
2) W zakres prac wchodzi wykonanie: docieplenia ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie stropu na poziomie poddasza, docieplenie stropodachu, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż i odtworzenie obudów przyokapowych, pasów dachówki, blachodachówki, opierzeń, obróbek blacharskich itp.; wykonanie instalacji c.o., modernizacja instalacji oświetlenia poprzez zastosowanie opraw typu LED wraz z wymianą instalacji kablowej, wzmocnieniem instalacji uziemienia oraz rozbudową szafy głównej i podrozdzielnic, wykonanie zaleceń wskazanych w ekspertyzie ornitologicznej oraz innych prac wynikających z dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia: „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym”
Zakres przedmiotu zamówienia – część 2 zamówienia:
1) Obiekt objęty termomodernizacją położony jest przy ulicy Wilczej 8 w Brzegu Dolnym na działkach nr: 8/1,1/2,12/2,10/2, AM- 17, obręb Brzeg Dolny. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje termomodernizację energetyczną budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Dla prac zaplanowanych w Liceum Ogólnokształcącym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani zgłoszenie robót.
2) W zakres prac wchodzi wykonanie: docieplenia ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych całego budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej; wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę: parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, rynien i rur spustowych, opierzeń i obróbek blacharskich nie nadających się do użytku, a także wymianę krat okiennych na rolety antywłamaniowe; demontaż i odtworzenie obudów przyokapowych, pasów dachówki, blachodachówki opierzeń, obróbek blacharskich itp.; docieplenie stropodachów wentylowanych; wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej na płyty warstwowe; częściową wymianę hydroizolacji; wymianę instalacji odgromowej; wymiana opaski wokół budynku na żwirową; wykonanie instalacji c.o. i nowego węzła cieplnego wraz z wymiennikiem; modernizacja instalacji oświetlenia poprzez zastosowanie opraw typu LED wraz z wymianą instalacji kablowej; wzmocnienie instalacji uziemienia; rozbudowa szafy głównej i podrozdzielnic; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW, wykonanie zaleceń wskazanych w ekspertyzie ornitologicznej w tym uzyskanie zgody z RDOŚ w zakresie odstępstwa od zakazu niszczenia gniazd i siedlisk będących obszarem rozrodu i wychowu młodych, wykonanie nowego węzła cieplnego wraz z wymiennikiem i automatyką przed sezonem grzewczym 2022/2023 oraz innych prac wynikających z dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
a) wymiany daszków i podkonstrukcji nad wejściami (z blachy, z poliwęglanu) na nowe
b) remontu zniszczonych elementów betonowe/żelbetowe - pochylnie (tynk mozaikowy, okładzina z płytek), schody zewnętrzne; okładziny schodów i murków,
c) wymiany balustrad na nowe (pochylnie/schody).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, których zakres obejmował co najmniej docieplenie elewacji i wymianę/montaż okien:
- w odniesieniu do części 1 zamówienia: o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż: 800 m2 oraz wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100) każde,
- w odniesieniu do części 2 zamówienia: o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż: 2 000 m2 oraz wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) każde.

W przypadku ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia na wszystkie części warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeśli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia wymaganego w odniesieniu do części 2 zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeśli nie wskaże danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i zakresu robót, powierzchni użytkowej obiektu, wartości robót, daty, miejsca wykonania (nazwa i lokalizacja obiektu) i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kopią dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego dla wszystkich osób posiadających uprawnienia budowlane, ujętych w wykazie – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości:
1) w zakresie części 1 zamówienia: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy, 00/100);
2) w zakresie części 2 zamówienia: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium zawiera SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza ofertowego.
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP oraz na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku decyzji Zamawiającego o przeprowadzeniu negocjacji treści ofert:
1) Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 5;
2) kryterium przyjętym do ograniczenia liczby zaproszonych wykonawców będzie cena (5 ofert z najniższą ceną, które nie podlegają odrzuceniu);
3) przedmiotem negocjacji będą wszystkie elementy treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, wskazane w Rozdziale 16 SWZ;
4) negocjacje będą miały charakter poufny.