Przetarg

„Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów-powtórzenie”

25-06-2021, 13:43

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH
ul. Kazimierzowska 9,08-110 Siedlce
e-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
http:// https://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów-powtórzenie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierzowska 9

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

infrastruktura leśna, spedycja drewna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów-powtórzenie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b022942-d4d2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003246/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Termomodernizacja leśniczówki Ceranów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zs_siedlce/zamowienia_publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zasady składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) Wykonawca chcąc złożyć ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
b) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/regulamin . Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania ww. Regulaminów.
Maksymalny rozmiar plików ofert przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
12.5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, xls, xlsx, odt. .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, adres: 08 – 110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, NIP 821–001–12–15 (dalej: ZSLP), strona internetowa: www.zslp.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres ZSLP, drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 25-632-58-79.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach można skontaktować się poprzez e-mail: iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B.270.46.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1 – Wykonaniu pokrycia dachowego Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załącznikach nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 do SWZ, Dokumentację stanowią:
 projekt termomodernizacji (zał. nr 6 do SWZ);
 przedmiar wykonania pokrycia dachowego(zał. nr 11 do SWZ)
2) Miejscem realizacji zamówienia jest: Leśniczówka leśnictwa Ceranów, Ceranów 251C, 08-322 Ceranów, gmina Ceranów, powiat sokołowski, województwo mazowieckie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja – waga kryterium 40%.

16.2. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty dla danego zadania (załącznik nr 1 do SWZ).

16.2. W ramach kryterium „Gwarancja", Wykonawca określi w formularzu oferty proponowany okres gwarancji liczony w miesiącach od odbioru końcowego.
Ocena ofert będzie dokonywana jak niżej:
a) gwarancja co najmniej 60 miesięcy 0 pkt,
b) gwarancja 72 miesiące 20 pkt,
c) gwarancja 84 miesiące 40 pkt,

Razem: 100% Max. liczba punktów -100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1 – Wykonaniu pokrycia dachowego
zadanie nr 2 – Ocieplenie ścian zewnętrznych
zadanie nr 3 - Wykonanie instalacji c.o. wraz z wewnętrzną częścią instalacji gazowej oraz montaż kotła gazowego z podłączeniem do instalacji.

Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załącznikach nr 6, nr 7, SWZ, Dokumentację stanowią:
 projekt termomodernizacji (zał. nr 6 do SWZ);
 przedmiar termomodernizacji (zał. nr 7 do SWZ);

2) Miejscem realizacji zamówienia jest: Leśniczówka leśnictwa Ceranów, Ceranów 251C, 08-322 Ceranów, gmina Ceranów, powiat sokołowski, województwo mazowieckie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja – waga kryterium 40%.

16.2. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty dla danego zadania (załącznik nr 1 do SWZ).

16.2. W ramach kryterium „Gwarancja", Wykonawca określi w formularzu oferty proponowany okres gwarancji liczony w miesiącach od odbioru końcowego.
Ocena ofert będzie dokonywana jak niżej:
a) gwarancja co najmniej 60 miesięcy 0 pkt,
b) gwarancja 72 miesiące 20 pkt,
c) gwarancja 84 miesiące 40 pkt,

Razem: 100% Max. liczba punktów -100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 3 - Wykonanie instalacji c.o. wraz z wewnętrzną częścią instalacji gazowej oraz montaż kotła gazowego z podłączeniem do instalacji.

Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załącznikach nr 8, nr 9, nr 10 do SWZ, Dokumentację stanowią:

 projekt instalacji zbiornikowej z wewnętrzną instalacją gazową i kotłem gazowym (zał. nr 8 do SWZ)realizacja bez zewnętrznej instalacji zbiornikowej;
 przedmiar instalacji gazowej z kotłem i podłączeniem do c.o.: (zał.nr 9 do SWZ);
 projekt instalacji co z kotłem na paliwo gazowe (zał. nr 10 do SWZ);

2) Miejscem realizacji zamówienia jest: Leśniczówka leśnictwa Ceranów, Ceranów 251C, 08-322 Ceranów, gmina Ceranów, powiat sokołowski, województwo mazowieckie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja – waga kryterium 40%.

16.2. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty dla danego zadania (załącznik nr 1 do SWZ).

16.2. W ramach kryterium „Gwarancja", Wykonawca określi w formularzu oferty proponowany okres gwarancji liczony w miesiącach od odbioru końcowego.
Ocena ofert będzie dokonywana jak niżej:
a) gwarancja co najmniej 60 miesięcy 0 pkt,
b) gwarancja 72 miesiące 20 pkt,
c) gwarancja 84 miesiące 40 pkt,

Razem: 100% Max. liczba punktów -100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
dla zadania nr 1 – 80 000,00 zł
dla zadania nr 2 – 90 000,00 zł
dla zadania nr 3 – 15 000,00 zł
Uwaga: W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę o łącznej wartości nie mniejszej niż suma kwoty wskazanej powyżej dla każdego zadania (części zamówienia) i liczby zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

8.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; warunek, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na:
zadanie nr 1: wykonania pokrycia dachowego budynku mieszkalnego albo budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto;
zadanie nr 2: wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego albo budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto;
zadanie nr 3: wykonaniu instalacji c.o. o wartości co najmniej 12 000,00 zł brutto;
i udokumentuje, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
1) Zadanie nr 1 oraz nr 2: 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia,
2) Zadanie nr 3: 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.
Uwaga: W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje doświadczeniem oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonywanym zamówieniu w zakresie wymaganym powyżej, odrębnie dla każdego zadania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (załącznik nr 2)
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

c) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
 Wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty będące przedmiotem zamówienia były wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych (do referencji należy dołączyć wykaz robót stanowiący załącznik nr 4A do SWZ).
 wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz ze wskazaniem wymaganych uprawnień, o których mowa w pkt 8.4.1. b (załącznik nr 4 do SWZ)
d) W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:
Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, w szczególności polisy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego to, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.8. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Przystępując do postępowania wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 12.07.2021r. do godz. 10:00 (przed upływem terminu składania ofert) wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 579,91 zł
Zadanie 2 – 623,47 zł
Zadanie 3 – 107,64 zł
12.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 44 1600 1462 1823 1585 6000 0003 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów - powtórzenie”, B.270.46.2021 zadanie nr…..” (Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego)
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2 lit. b – d, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
12.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp,
b) z treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający:
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
12.5. Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczą oraz prawidłową nazwę zamawiającego.
12.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
9.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, określone w pkt 8.1. zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia postawione warunki lub wszyscy wykonawcy łącznie spełniają te warunki. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek z pkt 7.1.
9.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w 12.2.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.14. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-10

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane