Przetarg

Remont dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

22-06-2021, 12:05

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
Garbarska 55/57 ,26-600 Radom
tel. 48 3835748
fax. 48 3835749
e-mail: bip@bip.mzlradom.pl
http:// http://bip.mzlradom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141226775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garbarska 55/57

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3835748

1.5.8.) Numer faksu: 48 3835749

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@bip.mzlradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzlradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9265fcf1-d325-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000376/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dachów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mzlradom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, . rtf. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w Rozdziale XIX SWZ .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO znajduje się w Rozdziale XIX SWZ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/002/05/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 165062,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 CZĘŚĆ I (Remont dwóch dachów na budynkach mieszkalnych) obejmuje remont dachów na budynkach mieszkalnych przy ul. Górnej 19, ul. Obrońców 8, w Radomiu;
2. Zakres robót budowlanych w Części I obejmuje:
1) skucie uszkodzonych tynków na kominach,
2) przemurowanie kominów z cegieł,
3) wykonanie nowych tynków na kominach,
4) wykonanie lub naprawa uszkodzeń czapek kominowych,
5) rozebranie obróbek blacharskich murków ogniowych,
6) rozebranie starych pokryć dachowych (dachówka betonowa i papa),
7) wzmocnienie konstrukcji dachowej,
8) łacenie dachów,
9) wykonanie nowych obróbek blacharskich,
10) pokrycie dachów blachą trapezową,
11) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
12) uporządkowanie terenu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego
3. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy, (wzór umowy - Załącznik nr 8 do SWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ), oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 63837,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego, wykonywanego na budynku przy ul. Młodzianowskiej 53/55 i dachu na budynku gospodarczym Dębowa 6 i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max. 5 %, a po upływie 24 miesięcy o max. 10 %, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach: C (Cena)+ G (Okres gwarancji) + J (Jakość użytych materiałów podstawowych ). Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany oddzielnie dla każdej Części zamówienia. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
Wszystkie obliczenia przeprowadzane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady, że liczby 5 i większe zaokrągla się w górę. Sposób oceny ofert określa szczegółowo rozdział XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość użytych materiałów podstawowych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ II (Remont dwóch dachów na budynkach mieszkalnych) obejmuje remont dachów na budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 57, ul. Saskiej 7 w Radomiu
2. Zakres robót budowlanych w Części II obejmuje:
1) skucie uszkodzonych tynków na kominach,
2) przemurowanie kominów z cegieł,
3) wykonanie nowych tynków na kominach ,
4) rozebranie obróbek blacharskich murków ogniowych,
5) rozebranie pokryć dachowych z eternitu,
6) ułożenie na paletach zdemontowanych płyt eternitu i przekazanie ich przez wykonawcę robót do unieszkodliwienia (za pokwitowaniem przekazania),
7) wzmocnienie konstrukcji dachowej,
8) łacenie dachów,
9) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy,
10) pokrycie dachów blachą trapezową,
11) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
12) uporządkowanie terenu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
3. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy, (wzór umowy - Załącznik nr 8 do SWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ), oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 101224,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego, wykonywanego na budynku przy ul. Młodzianowskiej 53/55 i dachu na budynku gospodarczym Dębowa 6 i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max. 5 %, a po upływie 24 miesięcy o max. 10 %, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach: C (Cena)+ G (Okres gwarancji) + J (Jakość użytych materiałów podstawowych ). Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany oddzielnie dla każdej Części zamówienia. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
Wszystkie obliczenia przeprowadzane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady, że liczby 5 i większe zaokrągla się w górę. Sposób oceny ofert określa szczegółowo rozdział XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość użytych materiałów podstawowych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165 a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1),
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego w wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
3. Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca musi wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał:
- Wykonawcy składający oferty na część I zamówienia: co najmniej 2 roboty budowlane, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie pokrycia dachu o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda, w budynku mieszkalnym bądź użytkowym, w ramach jednej lub dwóch umów;
- Wykonawcy składający oferty na część II zamówienia; co najmniej 2 roboty budowlane, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie pokrycia dachu o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, w budynku mieszkalnym bądź użytkowym, w ramach jednej lub dwóch umów
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia to winien wykazać się sumą wartości robót określonych dla tych części tzn. co najmniej 4 roboty budowlane: 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto obejmujące budowę, przebudowę lub remont pokrycia dachu, oraz 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto i obejmuje budowę, przebudowę lub remont pokrycia dachu, w ramach jednej lub kilku umów.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie całego warunku- warunku w całości.
W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wynikać będzie kwota wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją wg średniego kursu NBP z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone ustawą – Prawo budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót
Dla w/w uprawnień budowlanych Zamawiający uzna odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub równoważnymi do nich, w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce.
4. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - zapis ten oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeśli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 5 do SWZ).
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór, załącznik nr 3a do SWZ).
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór, załącznik nr 6 do SWZ),
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór, załącznik nr 7 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie załączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 5 do SWZ). 3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo składają wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:
1)zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wskutek konieczności wykonania robót zamiennych;
2)zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek zawieszenia/wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn których nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy;
3)zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy w terminie późniejszym, niż określony w § 2 ust 3;
4)zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wskutek ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu instalacji, obiektów, urządzeń, warstw, podkładów i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub zasięgnięciem opinii właściwych organów, podmiotów lub ekspertów;
5)zmiana terminu wykonania zamówienia, lub innych postanowień umowy (zmiana sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej lub wystąpieniem skutków już występującej siły wyższej (np. epidemii COVID – 19) mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy; siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć, któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywanej umowy; Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan epidemii COVID-19;
6)zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy wskutek ograniczenia przedmiotu umowy o nie więcej niż 20 % zakresu pierwotnego z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności ,
7)zmiana wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku)
8)zmiana wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru, w przypadku niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur prawnych, administracyjnych, działań gestorów sieci itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu , w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
9)zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych, zmiany w KRS, wpisie do CEIDG) stron umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych
10)zmiany danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej Umowy
11)zmiany postanowień umowy wskutek wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy.
2021-06-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane