Przetarg

Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami

26-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8,02-147 Warszawa
tel. 22 574 62 44
fax. 22 574 63 59
e-mail: zp@pansa.pl
http:// https://www.pansa.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615991-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, krajowy numer identyfikacyjny 14088677100000, ul. ul. Wieżowa  8 , 02-147  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 574 62 44, e-mail zp@pansa.pl, faks 22 574 63 59.
Adres strony internetowej (URL): https://www.pansa.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.pansa.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://portal.smartpzp.pl/pazp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://portal.smartpzp.pl/pazp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/pazp/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na adres Zamawiającego
Adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa BIURO PODAWCZE

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami
Numer referencyjny: 474/PAŻP/2020/AZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami. Postępowanie zostało podzielone na trzy części (Zadania): 1.1. Cześć I. przedmiotu zamówienia - Sprzedaż i dostawa elektronarzędzi do siedziby oraz oddziałów PAŻP, zwana dalej: „Zadanie 1”;1.2. Cześć II. przedmiotu zamówienia - Sprzedaż i dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do siedziby oraz oddziałów PAŻP, zwana dalej: „Zadanie 2”.1.3. Cześć III. przedmiotu zamówienia - Sprzedaż i dostawa wózków warsztatowych do siedziby Zamawiającego: MRR, Warszawa, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, zwana dalej „Zadanie 3”.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym dla Zadania 1 stanowi Załącznik nr 1a, dla Zadania nr 2 stanowi Załącznik nr 1b, a dla Zadania nr 3 stanowi Załącznik nr 1c.

II.5) Główny kod CPV: 42652000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
43830000-0
44512000-2
37462180-9
39241130-3
42622000-2
42660000-0
42999100-6
43132300-0
43414000-8
43812000-8
44176000-4
44315300-4
44322200-5
44423200-3
44511000-5
44511500-0
44511510-3
44512200-4
44512800-0
44512900-1
44512930-0
44512940-3
44514000-6
44514200-8
44522200-7
44531200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy w terminie do 14 dni,przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO: 1.1. W przypadku oferty składanej w formiepisemnej (w papierze): 1.1.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do ofertynależy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowaniaWykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywaniaktórych pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć woryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 1.1.2. W przypadkuWykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo doreprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznaczniewskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakresumocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie zazgodność z oryginałem. 1.1.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowanądo reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 1.2. W przypadku oferty składanej w formieelektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazaną za pomocąPlatformy): 1.2.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należydołączyć pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobyuprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznaczniewskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakresumocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznegopodpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznego poświadczeniazgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem opatrzonego kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez w notariusza. 1.2.2. W przypadku Wykonawców składających wspólnąofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy).Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo, udzielone przez każdego zWykonawców składających wspólną ofertę, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentuelektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznegopoświadczenia zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem opatrzonego kwalifikowanympodpisem elektronicznym przez notariusza. 1.2.3. Oferta musi być podpisana przezpełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 2. W terminie 3dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, naktórej udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego doSIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres gwarancji jakości25,00
Termin realizacji dostawy15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzeniaw SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnychpostanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sprzedaż i dostawa elektronarzędzi do siedziby oraz oddziałów PAŻP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć I. przedmiotu zamówienia - Sprzedaż i dostawa elektronarzędzi do siedziby oraz oddziałów PAŻP, zwana dalej: „Zadanie 1”; SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym dla Zadania 1 stanowi Załącznik nr 1a.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1, 43830000-0, 44512000-2, 37462180-9, 39241130-3, 42622000-2, 42660000-0, 42999100-6, 43132300-0, 43414000-8, 43812000-8, 44176000-4, 44315300-4, 44322200-5, 44423200-3, 44510000-8, 44511000-5, 44511500-0, 44511510-3, 44512200-4, 44512800-0, 44512900-1, 44512930-0, 44512940-3, 44514000-6, 44514200-8, 44522200-7, 44531200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji dostawy15,00
Okres gwarancji jakości25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin stanowi kryterium oceny ofert.


Część nr: 2Nazwa: Sprzedaż i dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do siedziby oraz oddziałów PAŻP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć II. przedmiotu zamówienia - Sprzedaż i dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do siedziby oraz oddziałów PAŻP, zwana dalej: „Zadanie 2”.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, dla Zadania nr 2 stanowi Załącznik nr 1b.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1, 43830000-0, 44512000-2, 37462180-9, 39241130-3, 39241130-3, 42660000-0, 42999100-6, 43132300-0, 43414000-8, 43812000-8, 44176000-4, 44315300-4, 44322200-5, 44423200-3, 44510000-8, 44511000-5, 44511500-0, 44511510-3, 44512200-4, 44512800-0, 44512900-1, 44512930-0, 44512940-3, 44514000-6, 44514200-8, 44522200-7, 44531200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Okres gwarancji jakości25,00
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin stanowi kryterium oceny ofert.


Część nr: 3Nazwa: Sprzedaż i dostawa wózków warsztatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć III. przedmiotu zamówienia - Sprzedaż i dostawa wózków warsztatowych do siedziby Zamawiającego: MRR, Warszawa, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, zwana dalej „Zadanie 3”. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym dla Zadania nr 3 stanowi Załącznik nr 1c.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44512930-0, 44512940-3, 44514000-6, 44514200-8, 44522200-7, 44531200-3, 42652000-1, 43830000-0, 44512000-2, 37462180-9, 39241130-3, 42660000-0, 42999100-6, 43132300-0, 43414000-8, 43812000-8, 44315300-4, 44322200-5, 44423200-3, 44510000-8, 44511000-5, 44511500-0, 44511510-3, 44512200-4, 44512800-0, 44512900-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres gwarancji jakości25,00
Termin realizacji dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin stanowi kryterium oceny ofert.