Przetarg

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (Etap II)

05-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15,46-310 Gorzów Śląski
tel. 034 3505710, 715
fax. 034 3505710, 715 wew. 42
e-mail: um@gorzowslaski.pl
http:// www.gorzowslaski.pl, www.bip.gorzowslaski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 508663-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.

Gmina Gorzów Śląski: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (Etap II)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0010/18-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 15139861700000, ul. ul. Wojska Polskiego  15 , 46-310  Gorzów Śląski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3505710, 715, e-mail um@gorzowslaski.pl, faks 034 3505710, 715 wew. 42.
Adres strony internetowej (URL): www.gorzowslaski.pl, www.bip.gorzowslaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gorzowslaski.pl/m8849/k256-Zamownienia-publiczne-2020-powyzej-30-000-euro

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gorzowslaski.pl/m8849/k256-Zamownienia-publiczne-2020-powyzej-30-000-euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 13 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (Etap II)
Numer referencyjny: IZS-IV.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1:Pokrycie dachu papą zgrzewalną1. Zamówienie obejmuje roboty remontowe polegające na naprawie dachu poprzez jednokrotne pokrycie połaci papą termozgrzewalną z niezbędnymi obróbkami. Powierzchnia dachu płaskiego do remontu = 736,88m2Wysokość budynku – od 6m do 10m.Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej należy oczyścić z mchów i wykwitów, a następnie zagruntować środkiem bitumicznym głęboko wnikającym w strukturę papy. Na tak przygotowanym podłożu wykonać jednowarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 5,0mm, modyfikowanej SBS i zbrojonej włóknem poliestrowym min. 200 g/1 m2.Giętkość papy (-20).Dla uzyskania szczelnego pokrycia należy wykonać obróbki z papy j.w. na stykach pokrycia ze ścianami budynku i kominami, zgodnie ze sztuką budowlaną.Przed przystąpieniem do robót dekarskich, należy zdemontować instalację odgromową na dachu, do złączek rynnowych.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ.Część 2:Wymiana opraw oświetleniowych i instalacji odgromowej 1. Zakres zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na nowe (LED) oraz wymianę instalacji odgromowej.W miejscach gdzie oprawy oświetleniowe mają zmienioną lokalizację lub jest ich więcej należy wykonać instalację przewodem z izolacji w kanale kablowym.Instalacje odgromową należy wykonać poprzez zabudowę siatki zwodów poziomych umieszczonych w uchwytach wspornikowych i podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261210-9
45261214-7
31524000-5
45310000-3
45300000-0
45312311-0
45312310-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-30
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie - data zakończenia:1) dla części 1 zamówienia „Pokrycie dachu papą zgrzewalną” - 2020-05-302) dla części 2 zamówienia „Wymiana opraw oświetleniowych i instalacji odgromowej” - 2020-08-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy wszystkich części zamówienia:Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dotyczy wszystkich części zamówienia:Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy części 1 zamówienia:Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.Dotyczy części 2 zamówienia:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest kierownika:- robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z póżn.zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z 2019 r. poz. 534, 577 z późn.zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących:Dotyczy wszystkich części zamówienia:1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.2. Zamawiający w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590, 2294 z póżn. zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących:Dotyczy części 2 zamówienia: 1. Wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział V pkt 2 ppkt 4 SIWZ).2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego o których mowa w pkt 1 składane są przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Warunki uznane zostaną za spełnione jeżeli, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590, 2294 z póżn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy wszystkich części zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ w przypadku części 1 zamówienia i/lub formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 2 do SIWZ w przypadku części 2 zamówienia.2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ w przypadku części 1 oraz części 2 zamówienia.3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ w przypadku części 2 zamówienia.4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), w przypadku części 1 oraz części 2 zamówienia.5) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7 do SIWZ w przypadku części 1 oraz części 2 zamówienia.6) Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – zgodnie z postanowieniami rozdziału III pkt.8 SIWZ – załącznik nr 8 do SIWZ w przypadku części 1 oraz części 2 zamówienia.2. Dotyczy wszystkich części zamówienia: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w przypadku części 1 i/lub części 2 zamówienia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (zał. nr 3 i zał. nr 4 do SIWZ).3. Dotyczy wszystkich części zamówienia: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (zał. nr 3 do SIWZ).4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.(UWAGA!!! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą!!!)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie części 1 oraz części 2 zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W zakresie części 1 zamówienia:1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);3) w przypadku wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) – w postaci zmiany wynagrodzenia. W takiej sytuacji, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe”; 4) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3a i b ustawy Pzp, jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może dopuścić ewentualność niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.5) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy: - materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. Roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie.Roboty zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie.6) zmiana terminu realizacji zamówienia o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej,b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót,c) wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,e) w przypadku wystąpienia kolizji z naziemnymi sieciami/urządzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało wpływ na umowny termin realizacji zadania, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będą roboty budowlane związane z usunięciem tych kolizji,f) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,g) konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego i projektanta,i) możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robót.j) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od realizacji dodatkowych robót budowlanych o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, których potrzeba wykonania ujawniła się po rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotowego zamówienia.k) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,l) konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;ł) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.7. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie z zastrzeżeniem ust.2 pkt 3.2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych.W zakresie części 2 zamówienia:1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);3) w przypadku wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) – w postaci zmiany wynagrodzenia. W takiej sytuacji, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe”; 4) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3a i b ustawy Pzp, jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może dopuścić ewentualność niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.5) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy: - materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. Roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie.Roboty zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie.6) zmiana terminu realizacji zamówienia o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej,b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót,c) wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,e) w przypadku wystąpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami/urządzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało wpływ na umowny termin realizacji zadania, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będą roboty budowlane związane z usunięciem tych kolizji,f) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,g) konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego i projektanta,i) możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robót,j) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od realizacji dodatkowych robót budowlanych o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, których potrzeba wykonania ujawniła się po rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotowego zamówienia.k) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,l) konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;ł) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.7. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie z zastrzeżeniem ust.2 pkt 3.2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-03-21 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przetwarzanie danych osobowych - RODO:Dotyczy wszystkich części zamówienia:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem przez Gminę Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim Pani/Pana danych osobowych.1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: „Administrator”) Gmina Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 034 3505710, e-mail: um@gorzowslaski.pl .2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Morawcem, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, e-mail: it@gorzowslaski.pl .3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim” (Etap II)IZS-IV.271.2.2020.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wyznaczonym w/w ustawą, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli właściwe dla danego stosunku umownego przepisy regulują odmiennie okresy dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonania umowy, okres przechowywania obejmuje cały ten czas.6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *) - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pokrycie dachu papą zgrzewalną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamówienie obejmuje roboty remontowe polegające na naprawie dachu poprzez jednokrotne pokrycie połaci papą termozgrzewalną z niezbędnymi obróbkami. Powierzchnia dachu płaskiego do remontu = 736,88m2Wysokość budynku – od 6m do 10m.Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej należy oczyścić z mchów i wykwitów, a następnie zagruntować środkiem bitumicznym głęboko wnikającym w strukturę papy. Na tak przygotowanym podłożu wykonać jednowarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 5,0mm, modyfikowanej SBS i zbrojonej włóknem poliestrowym min. 200 g/1 m2.Giętkość papy (-20).Dla uzyskania szczelnego pokrycia należy wykonać obróbki z papy j.w. na stykach pokrycia ze ścianami budynku i kominami, zgodnie ze sztuką budowlaną.Przed przystąpieniem do robót dekarskich, należy zdemontować instalację odgromową na dachu, do złączek rynnowych.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261210-9, 45261214-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wymiana opraw oświetleniowych i instalacji odgromowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na nowe (LED) oraz wymianę instalacji odgromowej.W miejscach gdzie oprawy oświetleniowe mają zmienioną lokalizację lub jest ich więcej należy wykonać instalację przewodem z izolacji w kanale kablowym.Instalacje odgromową należy wykonać poprzez zabudowę siatki zwodów poziomych umieszczonych w uchwytach wspornikowych i podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 31524000-5, 45310000-3, 45300000-0, 45312311-0, 45312310-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: