Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - marzec 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej - marzec 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

- marzec 2017

 

PN-EN 3908:2017-03 - wersja angielska

Data publikacji: 14-03-2017

Lotnictwo i kosmonautyka -- Smarowniczki, typu osiowego, ze stali odpornej na korozję, pasywowane

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagane cechy charakterystyczne i badania smarowniczek typu osiowego, ze stali odpornej na korozję, pasywowanych. W Załączniku A (normatywnym) określono wymagania dotyczące prześwitu dla sprzęgniętej i rozsprzęgniętej smarownicy oraz maksymalną dopuszczalną średnicę cylindra smarownicy, razem z wymaganiami montażowymi dotyczącymi gwintu. Smarowniczki zgodne z niniejszą Normą Europejską są przeznaczone do stosowania w zespołach lotniczych i kosmonautycznych, gdzie wymagane jest regularne smarowanie części ruchomych.

 

PN-EN 10152:2017-03 - wersja angielska

Data publikacji: 17-03-2017

Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich walcowanych na zimno ze stali niskowęglowych, ocynkowanych elektrolitycznie (lub wytwarzanych alternatywnie poprzez walcowanie na zimno) w sposób ciągły, przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno zgodnie z Tablicą 1, o szerokościach walcowania ≥ 600 mm i grubościach w zakresie od 0,35 mm do 3 mm włącznie, dostarczanych w postaci taśm (w kręgach), arkuszy, taśm ciętych wzdłużnie lub pasów uzyskanych z taśm ciętych wzdłużnie lub blach.

UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska może być również stosowana do wyrobów płaskich ocynkowanych elektrolitycznie w sposób ciągły wykonanych:

a) ze stali wg EN 10139 (taśma walcowana na zimno o szerokościach walcowania < 600 mm),
b) ze stali, dla których określa się zwykle minimalną granicę plastyczności lub minimalną wytrzymałość na rozciąganie, w uzupełnieniu do parametrów odkształcalności, np.
1) stale o wysokiej granicy plastyczności i podwyższonej odkształcalności wg EN 10268 (wyroby płaskie walcowane na zimno),
2) stale wielofazowe (walcowane na zimno lub walcowane na gorąco) wg EN 10338,
3) stale konstrukcyjne według norm krajowych lub regionalnych (patrz np. DIN 1623).

UWAGA 2 Po uzgodnieniu przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu niniejsza Norma Europejska może być stosowana do wyrobów płaskich walcowanych na gorąco ocynkowanych elektrolitycznie w sposób ciągły (np. ze stali wg EN 10025-1 i -2, EN 10111, EN 10149-1 do EN 10149-3, itd.).

UWAGA 3 Ponieważ masa powłoki cynku jest stosunkowo mała, nie przewiduje się stosowania wyrobów na elementy zewnętrzne bez dalszej obróbki chemicznej i malowania.

UWAGA 4 Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską mogą być stosowane jako podłoże dla wyrobów płaskich z powłoką organiczną określonych w EN 10169 w budownictwie i ogólnego stosowania.

 

PN-EN ISO 16610-28:2017-03 - wersja angielska

Data publikacji: 17-03-2017

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 28: Filtry profilu: Efekty końcowe

Zakres

W niniejszym dokumencie omówiono metody postępowania z efektami końcowymi liniowych filtrów profilu, na którym występują takie efekty

 

PN-C-04362:2017-03 - wersja polska

Data publikacji: 27-03-2017

Przetwory naftowe -- Badanie właściwości smarnych olejów i smarów

Zakres

W niniejszej normie określono metodę badania właściwości smarnych olejów i smarów w aparacie czterokulowym stosowaną do:
a) oznaczania wskaźnika zużycia pod obciążeniem, Ih, i obciążenie zespawania, Pz;
b) oznaczania średnicy skaz w próbie zużycia, Dz;
c) oznaczania granicznego obciążenia zużycia, Goz.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły